ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΟΒΑ 2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΤΩΡΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Σχολής Ευελπίδων


Ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α’233/2003) <<Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)>>

ΠΔ 50/2018 (ΦΕΚ Α’92/2018) <<Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων>>

Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45/1999) <<Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις>>

Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’137/2019) <<Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ (2016/679)


Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων


Ν. 3187, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). ΦΕΚ Α 233/7.10.2003

N. 3413, Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Α.Σ.Ε.Ι. ΦΕΚ Α 278/9.11.2005

Ν. 3443/2006, (Περί τοπικών συμβουλιων Νέων και άλλων διατάξεων). Τροποποιητικό άρθρο (Aρθρο 9) στον 3413/2005 για την ένταξη διαδικασιών αξιολόγησης και στα ΑΣΕΙ. ΦΕΚ Α 41/ 27.2.2006

Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκιμών ΦΕΚ Α 99/30.06.2010

Ν. 3883/2010, Τροποποιητικό άρθρο 88 στο Ν.3187/03, περί “Υπηρεσιακής Εξέλιξης και Ιεραρχίας των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων” ΦΕΚ Α 233/24.09.2010

ΠΔ14/2017 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/6-3-2017) περί «Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)»


Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Σχολής Ικάρων


Ν. 3187/03 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», (ΦΕΚ Α’ 233) με Αναθεωρήσεις

ΠΔ 230/99 «Περί τροποποιήσεως Διατάξεων ΒΔ 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων Σωμάτων της Σ.Ι.» (ΦΕΚ Α’ 194)

Ν. 2984/02 «Οργανωτικά Θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Ρυθμίσεις Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 15)

ΠΔ 151/13 «Περί Οργανισμού της Σχολής Ικάρων» (ΦΕΚ Α’ 238) με Αναθεωρήσεις

ΠΔ 42/20 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 151/2013 Οργανισμός Σχολής Ικάρων

Ν. 3374/05 «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα διπλώματος», (ΦΕΚ Α΄ 189).

Ν. 4494/17 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 165).

Υ.Α. Φ.330/15793 Σ.2636 «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ» (ΦΕΚ Β’ 879).

Ν. 3413/05 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.)», (ΦΕΚ Α’ 278).


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΠ.ΟΠ.


Νόμος 2936/2001 – ΦΕΚ Α-166/25-7-2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Κωδικοποιημένος)

Νόμος 2936/2001 – ΦΕΚ Α-166/25-7-2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Κωδικοποιημένος)